Dự án Lọc hóa dầu Long Sơn – Gói A1 – Công tác Xây dựng

Gói thầu   Công tác xây dựng
Ngày ký Hợp đồng 02-01-2020
Giá trị HĐ  187 tỷ
Đơn vị ký HĐ  Tổ hợp TPSK
Thời gian thi công 2020 - 2022