Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Hải Dương 2x600MW - Xây dựng Trạm quản lý tro xỉ

Chủ đầu tư Công ty CP Phát triển WIN Energy
Nhà thầu  CC1
Khơi công 30/7/2019
Hoàn thành 31/3/2020