Hệ thống cấp nước sông Sài Gòn - Giai đoạn 1

Chủ đầu tư Công ty Cấp nước Tp.HCM
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Tổng thầu EPC
Vị trí Tp.Hồ Chí Minh
Quy mô Tổng diện tích toàn bộ dự án 49,07ha; công suất 300.000m3/ngày đêm
Giá trị 387 tỷ đồng
Tiến độ 2003-2006