Trung tâm thương mại An Đông 2

Chủ đầu tư  Liên doanh Việt Hoa và Công ty XDTM Sài Gòn 5 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tp. Hồ Chí Minh
Giá trị 46 tỷ đồng
Tiến độ 1998