Dự án thoát nước vệ sinh môi trường Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư BQLDA Thoát nước vệ sinh TP.Đà Nẵng
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Vị trí Tp. Đà Nẵng
Quy mô Xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải, Bãi chứa chất thải cứng, Đường ống nước thải và thoát nước, trạm bơm, trạm trung chuyển chất thải rắn và các công tác liên quan
Giá trị 352 tỷ đồng
Tiến độ 2001-2008