Báo cáo tài chính

2019
Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/201901/04/2020 16:15:23Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/201901/04/2020 16:14:11Báo cáo tài chính Riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/201901/04/2020 16:06:03Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quý 4 năm 201921/01/2020 15:50:21Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 4 năm 201921/01/2020 14:50:23Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ Quý 4 năm 201921/01/2020 14:48:36Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quý 3 năm 201929/10/2019 16:48:17Báo cáo tài chính Riêng Công ty Mẹ Quý 3 năm 201929/10/2019 16:46:22Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 201929/10/2019 16:36:17BCTC Hợp nhất 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 đã được soát xét29/08/2019 16:59:42BCTC Tổng hợp 6 tháng kết thúc ngày 30/062019 đã được soát xét29/08/2019 15:36:00BCTC Riêng Công ty mẹ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 đã được soát xét29/08/2019 15:33:48Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Tổng công ty quý 2 năm 201931/07/2019 10:26:13Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 2 năm 201930/07/2019 11:03:54Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 201925/07/2019 16:33:14Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 1 năm 201926/04/2019 18:50:08Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng công ty quý 1 năm 201926/04/2019 18:46:52Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 1 năm 201925/04/2019 16:07:18
2018
Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 201830/10/2020 18:55:49Báo cáo tài chính Tổng hợp kết thúc năm 201808/04/2019 14:31:14Báo cáo tài chính Hợp nhất kết thúc năm 201808/04/2019 14:29:45Báo cáo tài chính Riêng Công ty mẹ kết thúc năm 201808/04/2019 14:27:17Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng công ty quý 4 năm 201830/01/2019 20:49:06Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 201830/01/2019 09:47:26Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý 4 năm 201826/01/2019 12:24:44Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 201830/10/2018 16:13:22Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty Quý 3 201830/10/2018 16:11:32Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 201825/10/2018 15:33:05Giải trình báo cáo hợp nhất bán niên 201807/09/2018 14:14:22Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 đã được soát xét30/08/2018 16:22:45Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét29/08/2018 15:23:01Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ 6 tháng năm 2018 đã kiểm toán21/08/2018 09:36:29Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 201830/07/2018 18:40:32Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201830/07/2018 18:39:28Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 2 năm 201820/07/2018 15:51:15Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201811/05/2018 17:01:51Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 201827/04/2018 17:00:28Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 1 năm 201823/04/2018 15:05:49