Đội ngũ nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Huấn

Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Huấn đã có hơn 10 năm là Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp Địa ốc, Bất động sản. Tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 21/01/2021 Ông được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Ông Lê Hữu Việt Đức

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Nam

Phó Chủ tịch HĐQT 

Ông Phan Văn Chính

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thành Vinh

Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Lê Bảo Anh

Tổng Giám đốc

Ông Hà Văn Hân

Phó Tổng Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Việt Hùng

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài Chính

Ông Nguyễn Văn Ngọc

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Cung ứng và Kinh doanh vật tư

Ông Trần Hữu Phong

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Hoàng Trung Thanh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đinh Văn Hùng

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật