Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua về chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CC121/09/2021 13:45:55Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho Công ty Đường Ven biển Hải Phòng (HPRC) vay 1200 tỷ đồng01/09/2021 15:05:31Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tổng hợp và báo cáo hợp nhất soát xét bán niên năm 202127/08/2021 16:53:33Quyết định thay đổi nhiệm vụ Ông Vương Tấn Hát25/08/2021 15:32:41Nghị Quyết của Hội đồng quản trị CC1 về việc Thông qua chủ trương góp vốn thành lập CC1 North I&C16/08/2021 14:07:27Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng công ty mẹ quý 2 năm 202130/07/2021 14:55:39Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC tổng hợp quý 2 năm 202130/07/2021 14:55:09Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất quý 2 năm 202130/07/2021 14:54:40Nghị quyết HĐQT về việc Chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện Đắk R’tih26/07/2021 18:17:52Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 202122/07/2021 17:14:55Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 202122/07/2021 17:14:22Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 202019/07/2021 17:26:32Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát nhiệm kì 2021-202601/07/2021 15:42:39Nghị quyết của Ban Kiểm soát về việc bầu ông Phan Văn Vũ là Trưởng BKS Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.27/06/2021 22:40:04Nghị Quyết HĐQT về bầu ông Nguyễn Văn Huấn là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.27/06/2021 22:39:12Phụ lục 4: Sửa đổi, bổ sung Quy chế về hoạt động của BKS Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP27/06/2021 22:37:41Phụ lục 3: Sửa đổi, bổ sung Quy chế về hoạt động của HĐQT Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP27/06/2021 22:37:09Phụ lục 2: Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP27/06/2021 22:36:37Phụ luc I: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công Xây dựng số 1 - CTCP27/06/2021 22:36:02Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202127/06/2021 22:34:36Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 202127/06/2021 22:33:47Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 202121/06/2021 16:47:49Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh16/06/2021 19:55:56Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202115/06/2021 07:43:12Thông báo thay đổi địa điểm họp14/06/2021 18:16:04Thông báo thay đổi nhân sự14/06/2021 18:15:00Phụ lục 4 Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát14/06/2021 15:16:46Phụ lục 3 Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị14/06/2021 15:15:25Phụ lục 2 Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị14/06/2021 15:12:47Phụ lục 1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CC1 lần 414/06/2021 15:08:04Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 202114/06/2021 15:02:39Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 202114/06/2021 15:01:01Văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2021-311/06/2021 19:05:35Văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2021-211/06/2021 19:05:01Văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2021-111/06/2021 19:04:28Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kì 2021 - 202610/06/2021 21:02:32Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử10/06/2021 21:01:59Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 202110/06/2021 21:00:54Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 202110/06/2021 16:08:39Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 15/6/2021 theo hình thức hội nghị trực tuyến10/06/2021 16:08:12Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 15/6/2021 theo hình thức hội nghị trực tuyến10/06/2021 16:07:46Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng - CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc08/06/2021 14:31:44Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh và người có liên quan của người nội bộ07/06/2021 19:39:58Đơn ứng cử vào Ban Kiểm soát của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Phan Văn Vũ07/06/2021 15:49:52Đơn ứng cử vào Ban Kiểm soát của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Bùi Tấn Thảo07/06/2021 15:48:23Đơn ứng cử vào Ban Kiểm soát của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của bà Nguyễn Thị Hồng Phương02/06/2021 14:56:11Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Nguyễn Quốc Cường02/06/2021 14:55:25Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Nguyễn Văn Bình02/06/2021 14:54:56Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Nguyễn Đức Dũng02/06/2021 14:54:20Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Nguyễn Thành Vinh02/06/2021 14:53:48Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Nguyễn Văn Huấn02/06/2021 14:51:29Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CC1 nhiệm kỳ 2021 - 202626/05/2021 17:03:15Văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2021-325/05/2021 20:33:25Văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2021-225/05/2021 20:32:51Văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2021-125/05/2021 20:32:20Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202125/05/2021 20:26:38Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh19/05/2021 16:03:48CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc và người có liên quan là ông Nguyễn Văn Bình (thành viên HĐQT CC1) đăng ký bán 20.834.400 cổ phiếu17/05/2021 15:18:22Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Riêng Công ty mẹ Quý 1 năm 202129/04/2021 16:35:44Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp Quý 1 năm 202129/04/2021 16:35:08Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Hợp nhất Quý 1 năm 202129/04/2021 16:33:27Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2021 (điều chỉnh)22/04/2021 15:41:53Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Cơ Điện lạnh Nam Thịnh19/04/2021 16:51:04Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu19/04/2021 16:48:43Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thưởng niên năm 202116/04/2021 15:21:24Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh16/04/2021 15:15:41Công văn giải trình lợi nhuận BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 202009/04/2021 18:32:14Báo cáo về người thực hiện công bố thông tin09/04/2021 13:52:12Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP06/04/2021 13:54:04Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202101/04/2021 16:31:52Thông báo giao dịch cổ phiếu (CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh)11/03/2021 15:56:55Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Bình (thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP)10/03/2021 08:28:56Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Bình (thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP)10/03/2021 08:28:19Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh)09/03/2021 18:18:01Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hữu Việt Đức (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP)03/03/2021 15:38:03Báo cáo về ngày CTCP Top American Việt Nam không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của CC1.02/03/2021 16:31:29Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (CTCP Top American Việt Nam)02/03/2021 16:30:53Báo cáo về ngày ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP) trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu CC1.02/03/2021 15:48:10Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP)02/03/2021 15:47:45Báo cáo về tình hình quản trị năm 202025/02/2021 11:38:58Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị CC1) đăng ký mua 12.100.000 cổ phiếu CC1.24/02/2021 14:03:11Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của ông Trần Tấn Phát.05/02/2021 19:00:03CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và người có liên quan là ông Nguyễn Văn Bình (Thành viên Hội đồng Quản trị CC1) đăng ký bán 20.900.000 cổ phiếu.05/02/2021 16:26:30Báo cáo về Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của CC1.05/02/2021 16:25:44Công ty cổ phần Top American Việt Nam và người có liên quan là ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị CC1) đăng ký bán 12.100.000 cổ phiếu CC1.04/02/2021 12:04:18Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh và người có liên quan là ông Nguyễn Quốc Cường (Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP) đăng ký bán 16.500.000 cổ phiếu CC1.03/02/2021 14:33:49Báo cáo về tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 202002/02/2021 16:52:09Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp01/02/2021 16:15:28Thông báo đến cổ đông CC1 cung cấp các thông tin tài khoản chứng khoán về CC1.29/01/2021 15:35:33Ông Tổng Giám đốc Lê Hữu Việt Đức đăng ký mua 13.200.000 cổ phiếu của CC1.29/01/2021 15:00:36Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn28/01/2021 19:53:54Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Hợp nhất Quý 4 năm 202028/01/2021 14:41:00Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Riêng Quý 4 năm 202028/01/2021 14:40:04Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC tổng hợp Quý 4 năm 202028/01/2021 14:39:30Thông báo thay đổi nhân sự26/01/2021 16:36:24Thông báo thay đổi nhân sự22/01/2021 14:16:47Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 202122/01/2021 13:50:41Văn kiện Đại hội cổ đông bất thường05/01/2021 16:07:13Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường ngày 21/1/202105/01/2021 16:05:24Thông báo thay đổi nhân sự25/12/2020 14:28:11Quyết định miễn nhiệm cán bộ24/12/2020 16:58:26Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 202011/12/2020 16:46:06Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP11/12/2020 16:44:03Báo cáo kết quả thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của Bộ xây dựng tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP09/12/2020 09:33:57Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng09/12/2020 09:31:40Thông báo thay đổi nhân sự03/12/2020 14:03:38Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ20/11/2020 14:12:09Giấy chứng nhận ĐKKD lần 8 ngày 8-6-201830/10/2020 18:58:26Điều lệ tổ chức hoạt động CC1 năm 202030/10/2020 18:57:11Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 201830/10/2020 18:54:51Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 201930/10/2020 18:53:39Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 201930/10/2020 18:52:24Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp soát xét 06 tháng 202030/10/2020 18:49:57Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng 202030/10/2020 18:48:38QĐ 1355 của BXD phê duyệt phương án thoái vốn tại CC130/10/2020 18:46:29QĐ 908 TTCP phê duyệt doanh nghiệp thực hiện thoái vốn đến hết năm 202030/10/2020 18:44:26QĐ 1232 TTCP phê duyệt danh mục doanh nghiệp thoái vốn giai đoạn 2017-202030/10/2020 18:42:02Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Bộ Xây dựng tại CC130/10/2020 18:38:13Bản Công bố thông tin thoái vốn của Bộ Xây dựng tại CC130/10/2020 18:35:31Thông báo thoái vốn của Bộ Xây dựng tại CC130/10/2020 18:33:39Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP do Bộ Xây dựng nằm giữ30/10/2020 18:29:20Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 202029/10/2020 15:31:37Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Riêng Quý 3 năm 202029/10/2020 15:30:58Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp Quý 3 năm 202029/10/2020 15:29:41Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP20/10/2020 13:13:49Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất Quý 2 năm 202011/08/2020 10:01:00Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ 6 tháng năm 202011/08/2020 09:59:06Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp 6 tháng năm 202011/08/2020 09:56:54Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 07-202029/07/2020 15:28:35Thông báo về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt30/06/2020 11:11:20Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2019 bằng tiền30/06/2020 11:09:43Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 201930/06/2020 11:07:47Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 202022/06/2020 11:07:08Báo cáo không còn là cổ đông lớn CNT04/06/2020 09:40:37Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP18/05/2020 16:31:26Thông báo về việc thay đổi thời gian tố chức Đại hội Cổ đông thường niên 202018/05/2020 16:29:57Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 202018/05/2020 16:27:24Văn kiện Đại hội Cổ đông 202018/05/2020 16:25:59Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất Quý 1 năm 202029/04/2020 11:28:28Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC tổng hợp Quý 1 năm 202029/04/2020 11:27:15Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ Quý 1 năm 202029/04/2020 11:25:52Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (điều chỉnh).23/04/2020 16:52:22Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 202022/04/2020 14:58:21Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 202016/04/2020 13:53:35Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp năm 201901/04/2020 16:21:27Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Riêng Công ty mẹ năm 201901/04/2020 16:20:13Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất năm 201901/04/2020 16:18:26Nghị Quyết HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP Số 10/NQ-HĐQT27/03/2020 15:26:33Công văn về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của CC124/03/2020 14:26:22Kết quả phát hành trái phiếu19/02/2020 10:01:35Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng20/01/2020 16:29:19Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn20/01/2020 16:26:24Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn17/01/2020 13:13:28Thông báo về việc hủy Đại hội Cổ Đông bất thường17/12/2019 08:51:38NGHỊ QUYẾT HĐQT TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP17/12/2019 08:49:56Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 201904/12/2019 10:10:36Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201904/11/2019 20:51:58Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường04/11/2019 20:50:39Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 2019 và cùng kỳ năm 201830/10/2019 09:16:48Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành21/10/2019 09:10:48Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ21/10/2019 09:04:38Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp đã được soát xét bán niên 201911/09/2019 09:13:44Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất sau kiểm toán soát xét bán niên 201905/09/2019 19:48:04Công bố thông tin mua lại cổ phiếu quỹ27/08/2019 14:53:36Công văn của ủy ban CKNN về việc chấp thuận hồ sơ Báo cáo thu hồi cổ phiếu cổ phiếu quỹ của Tổng công ty Xây dựng số - CTCP27/08/2019 10:03:55Thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền mặt16/08/2019 15:19:15Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền16/08/2019 15:17:56Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP05/08/2019 16:45:38Thông báo thay đổi nhân sự31/05/2019 09:53:04Thông báo thay đổi nhân sự28/05/2019 16:58:08Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 201927/05/2019 10:29:11Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201927/05/2019 10:27:49Văn kiện Đại hội cổ đông năm 201915/05/2019 09:49:03Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201915/05/2019 09:48:08Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất sau kiểm toán 201814/05/2019 14:06:54Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng Công ty mẹ và BCTC tổng hợp Công ty mẹ năm 2018 trước và sau kiểm toán03/05/2019 14:35:37Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201911/04/2019 14:06:35Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên08/04/2019 14:18:13Giải trình việc không công bố thông tin quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế07/03/2019 14:38:29Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của CC121/02/2019 09:56:54Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng25/01/2019 09:59:26Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Công ty đại chúng25/01/2019 09:57:55Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Đại chúng26/12/2018 10:23:00Nghị quyết HĐQT: Công ty CP Xây dựng kinh doanh nhà Cửu Long24/09/2018 15:40:50Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành23/08/2018 13:59:00Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận phê duyệt phương án thoái vốn của CC1 tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long theo hình thức tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh15/08/2018 10:42:15Nghị quyết: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc Công ty CP Thủy điện ĐăkR'tih (công ty liên kết) đầu tư góp vốn vào Công ty Thủy điện Đăk Kar15/08/2018 10:41:20Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu tham gia đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Km1293+500 trên Quốc lộ 1A và cầu Bình Bá đến phía Bắc cầu An Hải thuộc địa phần Tp Tuy Hòa15/08/2018 10:40:18Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư Nhá máy cung cấp nước sạch tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang theo hình thức đối tác công tư (PPP)15/08/2018 10:39:22Nghị quyết HĐQT: CC1 tham gia thành lập Liên danh để nghiên cứu và thực hiện đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 315/08/2018 10:38:19Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn23/07/2018 14:16:24Công bố thông tin Giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ12/07/2018 11:22:30Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v thoái vốn công ty CP XD số một Việt Sơn, Công ty Cp XD số một Việt Hòa)18/11/2017 09:05:00Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v chuyển đổi chủ thể ký kết hợp đồng)18/11/2017 09:00:00Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và người có liên quan của người nội bộ23/11/2017 14:13:26Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn20/11/2017 16:02:09Công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom17/07/2017 15:44:49Bản thông tin tóm tắt Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP18/04/2017 07:38:43Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP14/04/2017 08:26:35