Thành tích

Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương
Hồ Chí Minh

Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương
Độc lập hạng nhất

Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương
Độc lập hạng nhì

Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương
Độc lập hạng ba

Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương
lao động hạng nhất

Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương
lao động hạng nhì

Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương
lao động hạng ba