BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Nguyễn Thành Vinh

Ông Nguyễn Thành Vinh


Ông Nguyễn Thành Vinh đã có 15 năm làm việc các các công ty chứng khoán. Từ năm 2019 đến nay Ông giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh HCM – Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam.

Hiện tại, Ông Nguyễn Thành Vinh được bổ nhiệm là thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.