BẢN TIN CC1

  • Home
  • Báo cáo về ngày ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP) trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu CC1.

Báo cáo về ngày ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP) trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu CC1.