BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh và người có liên quan là ông Nguyễn Quốc Cường (Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP) đăng ký bán 16.500.000 cổ phiếu CC1.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh và người có liên quan là ông Nguyễn Quốc Cường (Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP) đăng ký bán 16.500.000 cổ phiếu CC1.