BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • Nghị quyết của Ban Kiểm soát về việc bầu ông Phan Văn Vũ là Trưởng BKS Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Nghị quyết của Ban Kiểm soát về việc bầu ông Phan Văn Vũ là Trưởng BKS Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.