BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nghị quyết HĐQT: CC1 tham gia thành lập Liên danh để nghiên cứu và thực hiện đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 3

Nghị quyết HĐQT: CC1 tham gia thành lập Liên danh để nghiên cứu và thực hiện đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 3