BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • Nghị quyết: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc Công ty CP Thủy điện ĐăkR’tih (công ty liên kết) đầu tư góp vốn vào Công ty Thủy điện Đăk Kar

Nghị quyết: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc Công ty CP Thủy điện ĐăkR’tih (công ty liên kết) đầu tư góp vốn vào Công ty Thủy điện Đăk Kar