BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư Xây dựng số 14 và CTCP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Cửu Long

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư Xây dựng số 14 và CTCP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Cửu Long