BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của Dự thảo Hợp đồng thi công giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1

Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của Dự thảo Hợp đồng thi công giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1