BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu và Thông qua xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu và Thông qua xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu