BẢN TIN CC1

  • Home
  • Thông báo bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Thông báo bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP