BẢN TIN CC1

  • Home
  • Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị CC1) đăng ký mua 12.100.000 cổ phiếu CC1.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị CC1) đăng ký mua 12.100.000 cổ phiếu CC1.