BẢN TIN CC1

  • Home
  • CÔNG ĐOÀN CC1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG ĐOÀN CC1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2017-2022


Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công văn số 451/CĐXD-ToC-KT ngày 23/9/2022 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1).

Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đảng ủy CC1, ngày 29/9/2022 tại Hội trường CC1, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn CC1 khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí thống nhất thông qua tờ trình và tiến hành bầu bổ sung nhân sự. Kết quả: đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bầu là Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảo được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Tổng công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Bà Vũ Thị Tố Tâm – Chủ tịch Công đoàn CC1 trao hoa chúc mừng các Ủy viên Ban Chấp hành mới

Hội nghị cũng đã tiến hành tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung: Báo cáo tổng kết, công khai tài chính công đoàn năm 2021; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội X Công đoàn CC1. 

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp