BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở văn phòng chính, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã thông qua các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng Công ty năm 2017

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng Công ty năm 2018

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2018

6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty

9. Thông qua ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: