BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – CTCP

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – CTCP


Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị GEM, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã thông qua các nội dung chính sau đây:
1. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 – 2020
3. Thông qua cam kết thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và các cam kết tham gia Dự án 2 – Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” do ngân hàng ADB tài trợ
4. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016
5. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
  • Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị:
1.     Ông Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT
2.     Ông Lê Hữu Việt Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.     Ông Nguyễn Quốc Cường
4.     Ông Lê Thành
5.     Ông Nguyễn Đức Dũng
6.     Ông Phan Văn Vũ
7.     Ông Nguyễn Công Khai
  • v  Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:
1.     Bà Trần Thị Tố Loan – Trưởng Ban Kiểm soát
2.     Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
3.     Bà Trần Thị Tuyết
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.