Nhà máy Cụm Dự án Khí – Điện – Đạm Cà mau

Chủ đầu tư BQL DA Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng San lấp mặt bằng
Vị trí Tỉnh Cà Mau
Giá trị 51,75  tỷ đồng
Tiến độ 2003 - 2004

 

San lấp, gia tải mặt bằng, kè bao và đường vào Nhà máy